Spośród 18 gatunków krajowych płazów 5 należy do płazów ogoniastych, pozostałe do płazów bezogonowych. Wśród pierwszej grupy wyróżniamy jedną rodzinę – salamandrowate Salamandridae, reprezentowana przez dwa rodzaje: traszki Triturus s.l., spośród których w Polsce występują 4 gatunki: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, traszka górska i traszka karpacka oraz salamandry Salamandra, z których nasza herpetofauny posiada jednego przedstawiciela – salamandrę zwyczajną.
 
Spośród płazów bezogonowych w Polsce występują  przedstawiciele pięciu rodzin. Rodzina ropuszkowatych Bombinidae reprezentowana jest przez rodzaj kumak Bombina, którego przedstawicielami w naszej herpetofaunie są: kumak nizinny i kumak górski. Rodzina grzebiuszkowate Pelobatidae reprezentowana jest tylko przez jeden gatunek – grzebiuszkę ziemną. Do rodziny ropuchowatych Bufonidae należą ropucha szara, ropucha zielona i ropucha paskówka. Kolejna rodzina  - rzekotkowate Hylidae prezentowana jest przez jeden gatunek płaza: rzekotkę drzewną. Najliczniej reprezentowana jest rodzina żabowatych Ranidae, która liczy 6 gatunków żab, podzielonych na dwie grupy o podobnych cechach. Pierwsza grupę tworzą żaby zielone, do których zaliczamy: żabę jeziorkową, żabę śmieszkę i żabę wodną. Drugą grupę stanowią żaby brunatne: żaba trawna, żaba moczarowa oraz żaba zwinka (żaba dalmatyńska).
 
 

Salamandrowate (Salamandridae)

 • Salamandrowate (Salamandridae)

  Salamandrowate (Salamandridae)

  Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus). Fot. Mirosław Rzepała
   
   

   

 • Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris). Fot. Mirosław Rzępała
   
   

 • Traszka karpacka (Lissotriton montandoni). Fot. W. Różański
   
   

 • Traszka górska (Mesotriton alpestris). Fot. Adam Tarłowski
   
   

 • Salamandra plamista (Salamandra salamandra). Fot. Adam Tarłowski

Ropuszkowate (Dicoglossidae)

 • Ropuszkowate (Dicoglossidae)

  Ropuszkowate (Dicoglossidae)

  Kumak nizinny (Bombina bombina). Fot. Mirosław Rzępała
   
   

 • Kumak górski (Bombina variegata). Fot. Agata Stawick
   
   

Grzebiuszkowate (Pelobatidae)

 • Grzebiuszkowate (Pelobatidae)

  Grzebiuszkowate (Pelobatidae)

  Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus). Fot. Ireneusz Kaługa
   
   

Ropuchowate (Bufonidae)

 • Ropuchowate (Bufonidae)

  Ropuchowate (Bufonidae)

  Ropucha zielona (Bufo viridis). Fot. Mirosław Rzępała
   
   

 • Ropucha szara (Bufo bufo). Fot. Mirosław Rzępała
   
   

 • Ropucha paskówka (Bufo calamita). Fot. Patryk Rowiński
   
   

Rzekotkowate (Hilidae)

 • Rzekotkowate (Hilidae)

  Rzekotkowate (Hilidae)

  Rzekotka drzewna (Hyla arborea). Fot. Mirosław Rzępała
   
   

Żaby zielone

 • Żaby zielone

  Żaby zielone

  Żaba jeziorkowa (Rana lessonae). Fot. Mirosław Rzępała
   
   

 • Żaba śmieszka (Rana ridibunda). Fot. Mirosław Rzępał
   
   

 • Żaba wodna (Rana esculenta). Fot. Mirosław Rzępała
   
   

Żaby brunatne

 • Żaby brunatne

  Żaby brunatne

  Żaba trawna (Rana temporaria). Fot. Mirosław Rzępała
   
   

 • Żaba moczarowa (Rana arvalis). Fot. Mirosław Rzępała
   
   

   

 • Żaba zwinka (żaba dalmatyńska) (Rana dalmatina). Fot. M. Pabijan