Użytek ekologiczny "Żabie bagno"


Opis terenu: śródleśne bagno o powierzchni 2,45 ha na gruntach wsi Przywory Duże.

Społeczny opiekun: Gimnazjum w Domanicach.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Domanicach w dniu 28 czerwca 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- miejsce bardzo licznego rozrodu wielu gatunków płazów;
- miejsce występowania kilku gatunków ptaków wodno-błotnych;
- zachowanie naturalnego bagna śródleśnego.

 

 

  • Żaba jeziorkowa fot. M. Rzępała
     
     

FAUNA

Ptaki
Gatunki lęgowe: krzyżówka Anas platyrhynchos, kszyk Gallinago gallinago, czajka Vanellus vanellus, piecuszek Phylloscopus trochilus, kapturka Sylvia atricapilla, kos Turdus merula, śpiewak Turdus philomelos, zięba Fringilla coelebs.

Płazy
Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, rzekotka drzewna Hyla arborea, traszka zwyczajna Triturus vulgaris, ropucha szara Bufo bufo, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, kumak nizinny Bombina bombina

 

 

FLORA

Zbiorowiska roślinne: dominują szuwary turzycowe budowane przez turzyce: sztywną Caricetum elate, zaostrzoną Caricetum gracilis, błotną Caricetum acutiformis i nitkowatą Caricetum lasciocarpe, w wariancie z bujnie rozwiniętą warstwą mszystą złożoną z torfowców. Występują tu również zarośla wierzb szerokolistnych Salicetum pentandro-cinereae. Na obrzeżach użytku rośnie bór bagienny Vaccino uliginosi-Pinetum. W okresie lata na wyschniętych fragmentach pojawia się zbiorowisko letnich terofitów Polygono-Bidentetum.

Charakterystyczne gatunki roślin: mietlica psia Agrostis canina, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, skrzyp błotny Equisetum palustre, sit skupiony Juncus conglomeratus, sit rozpierzchły J. effusus, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium, uczep trójlistkowy Bidens tripartita, rdest kolankowaty Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium, wyczyniec kolankowaty Alopecurus geniculatus, wierzby - pięciopręcikowa Salix pentandra, szara S. cinerea, uszata S. aurita, borówka bagienna Vaccinum uliginosum, borówka brusznica V. myrtillus.
Na terenie użytku występują trzy gatunki chronione częściowo: bagno zwyczajne Ledum palustre, kruszyna pospolita Frangula alnus i kalina koralowa Viburnum opulus.