Użytek ekologiczny "Białe błoto"

Opis terenu: okresowo wysychające bagno śródpolne o powierzchni 2,5 ha

Społeczny opiekun: Gimnazjum w Olszance.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Olszance w dniu 19 września 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- miejsce licznego występowania płazów;
- miejsce gniazdowania kilku gatunków ptaków wodno-błotnych.

FAUNA

Ptaki

Gatunki lęgowe: krzyżówka Anas platyrhynchos, gąsiorek Lanius collurio, jarzębatka Sylvia nisoria, kos Turdus merula, potrzos Emberiza schoeniclus, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, świergotek łąkowy Anthus pratensis.
Gatunki nielęgowe: w niektóre lata odbywają się tu sejmiki bocianie - przebywa wtedy do 50 osobników.

Płazy

Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, kumak nizinny Bombina bombina, ropucha paskówka Bufo calamita.

Owady

Ważki - łątka dzieweczka Coenagrion puella;

Pająki

Kołosz wielobarwny Aculepeira ceropegia.

FLORA

Zbiorowiska roślinne: dominującym typem roślinności jest szuwar mozgi trzcinowatej Phalaridetum arundinaceae. Oprócz tego występują tu zarośla wierzb szerokolistnych Salicetum pentandro-cinereae oraz zbiorowisko letnich terofitów Polygono-Bidentetum.

Charakterystyczne gatunki roślin: rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia, uczep trójlistkowy Bidens tripartita, rdest kolankowaty Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium, kropidło wodne Oenanthe aquatica, żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, sit skupiony Juncus conglomeratus, wierzby - pięciopręcikowa Salix pentandra i szara S. cinerea.