Użytek ekologiczny "Na błotach"

Opis terenu: torfowisko niskie na gruntach wsi Mszanna o pow. 2,44 ha otoczone pastwiskami.

Społeczny opiekun: Szkoła Podstawowa w Hadynowie.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Olszance w dniu 19 września 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- zachowanie unikatowego środowiska - naturalnego torfowiska niskiego

FAUNA

Ptaki

Gatunki lęgowe: kszyk Gallinago gallinago, zięba Fringilla coelebs, świergotek łąkowy Anthus pratensis, pliszka żółta Motacilla flava, potrzos Emberiza schoeniclus, czajka Vanellus vanellus, zaganiacz Hippolais icterina, kapturka Sylvia atricapilla.

Gatunki zalatujące: bardzo licznie żerują tu jaskółki (głownie dymówki i oknówki), w końcu lata obserwować można jednocześnie ponad 1000 tych ptaków przylatujących ze wsi Mszanna.

Płazy

Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, rzekotka drzewna Hyla arborea, ropucha szara Bufo bufo.

FLORA

Zbiorowiska roślinne: zasadniczą część użytku tworzy roślinność torfowiskowa, reprezentująca kwaśne torfowisko niskie i wczesne stadia rozwojowe torfowisk wysokich. Duże powierzchnie zajmuje zbiorowisko torfowcowe turzycy dzióbkowatej Sphagno-Caricetum rostratae. W jego obrębie zaznacza się pewne zróżnicowanie stanowiące wyraz procesu sukcesji. Młodsze stadia sukcesyjne charakteryzują się znacznym udziałem czermieni błotnej Calla palustris. Natomiast późniejsze prowadzą w kierunku torfowiska wysokiego. Miejsca silnie podtopione zajmują zbiorowiska: wełnianki wąskolistnej Eriophorum angustifolium-Sphagnum recurvi i turzycy nitkowatej Caricetum lasciocarpe, w wariancie z bujnie rozwiniętą warstwą mszystą złożoną z torfowców. Na obrzeżach torfowiska znaczne powierzchnie porasta zespół situ rozpierzchłego Epilobio-Juncetum feffusi. Charakterystycznym elementem krajobrazu niewielkie brzozy omszonej Betula pubescentis.

Charakterystyczne gatunki roślin: wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium, turzyce - dzióbkowata Carex rostrata, nitkowata C. lasiocarpa, pospolita C. nigra, gwiazdkowata C. echinata, mietlica psia Agrostis canina, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora, czermień błotna Calla palustris, fiołek błotny Viola palustris, dziewięciornik błotny Parnasia palustris, krwawnica pospolita Lythrum salicaria.