Użytek ekologiczny "Wodnik"

Opis terenu: bagienko o pow. 1,26 ha na gruntach wsi Szydłówka otoczone łąkami i polami.

Społeczny opiekun: Szkoła Podstawowa w Szydłówce.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Olszance w dniu 19 września 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- miejsce licznego rozrodu kilku gatunków płazów;
- zachowanie naturalnego bagienka - środowiska ginącego w krajobrazie rolniczym.

FAUNA

Ptaki


Gatunki lęgowe: krzyżówka Anas platyrchynchos, wodnik Rallus aquaticus, potrzos Emberiza schoeniclus, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, pliszka żółta Motacilla flava, gąsiorek Lanius collurio, cierniówka Sylvia communis.
Gatunki zalatujące: czapla siwa Adea cinerea, kszyk Gallinago gallinago, brodziec leśny (łęczak) Tringa glareola, pliszka siwa Motacilla alba, dymówka Hirundo rustica, oknówka Delichon urbica, brzegówka Riparia riparia.

Płazy


Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae.

Owady


Motyle - rusałka pokrzywnik Aglais urticae, rusałka osetnik Vanessa cardui, rusałka pawik Inachis io, czerwończyk żarek Lycaena phlaeas, czerwończyk uroczek Lycaena tityrus, modraszek wieszczek Celastrina argiolus, modraszek ikar Polyommatus thersites, bielinek rukiewnik Pieris daplidice, bielinek rzepnik Pieris rapae, bielinek bytomkowiec Pieris napi, bielinek kapustnik Pieris brassicae, przeplatka atalia Melitaea athalia, dostojka latonia Issoria lathonia.

FLORA

Zbiorowiska roślinne: dominującym typem roślinności tego użytku są szuwary: oczeretu jeziornego Scirpetum lacustis, pałki wąskolistnej Typetum angustifoliae, mozgi trzcinowatej Phalaridetum arundinaceae, ponikła błotnego Eleocharitetum palustris, kosaćca żółtego Iridetum pseudacori, turzycy prosowatej Caricetum paniculatae, turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, turzycy pęcherzykowatej Caricetum vesicariae. Pomiędzy roślinnością szuwarową występują płaty zbiorowiska roślin pleustonowych Lemno-Spirodeletum. Obrzeża zbiornika porastają ziołorośla Filipendulo-Geranietum i Valeriano-Filipenduletum.
  • Łąka ostrożeniowa fot. M. Rzępała
     
     

Charakterystyczne gatunki roślin: oprócz gatunków budujących szuwary występują tu m.in.: wiązówka błotna Filipendula ulmaria, bodziszek błotny Geranium palustre, czyściec błotny Stachys palustris, niezapominajka błotna Mysotis palustris, mięta nadwodna Mentha aquatica, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, psianka słodkogórz Solanum dulcamara, tarczyca pospolita Scutellaria galericulata, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum, rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia, jaskier wielkokwiatowy Ranunculus lingua, marek szerokolistny Sium latifolium, kozłek lekarski Valeriana officinalis, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, tojeść rozesłana L. nummularia, ostrożeń błotny Cirsium palustre, ostrożeń łąkowy C. rivulare, skrzyp błotny Equisetum palustre. Na terenie użytku Wodnik rośnie storczyk stoplamek (kukułka) krwisty Dactylorhiza incarnata, gatunek chroniony całkowicie. Ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare znajduje się na czerwonej liście roślin zagrożonych wymarciem na terenie Niziny Południowopodlaskiej.