Użytek ekologiczny "Kierz"

Opis terenu: zbiornik wodny w krajobrazie rolniczym otoczony polami oraz fragment nieużytku, który z nim graniczy. Zbiornik zarośnięty jest bujną roślinnością szuwarową. Całość zajmuje powierzchnię 1,36 ha.

Społeczny opiekun: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Sabniach w dniu 10 października 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- zachowanie zbiornika wodnego, będącego ostoją płazów oraz ptaków wodno-błotnych.

Ptaki
Gatunki lęgowe: krzyżówka Anas platyrhynchos, łabędź niemy Cygnus olor, kokoszka Gallinula chloropus, potrzos Emberiza schoeniclus, trznadel Emberiza citrinella, dzwoniec Carduelis chloris, pokląskwa Saxicola rubetra, kwiczoł Turdus pilaris, świergotek łąkowy Anthus pratensis, trzciniak Acrocephalus arundinaceus, trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus, gąsiorek Lanius collurio, cierniówka Sylvia communis, zięba Fringilla coelebs, bogatka Parus major, modraszka Parus caeruleus, pliszka żółta Motacilla flava, skowronek polny Alauda arvensis, czajka Vanellus vanellus, dzięciołek Dendrocopos minor, grzywacz Columba palumbus,

Płazy

Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, rzekotka drzewna Hyla arborea, ropucha szara Bufo bufo, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, kumak nizinny Bombina bombina.

Owady

Motyle
- bielinek bytomkowiec Pieris napi, bielinek rzepnik Pieris rapae, bielinek kapustnik Pieris brassicae, zorzynek rzeżuchowiec Anthocharis cardamines, rusałka pawik Inachis io, rusałka admirał Vanessa atalanta, rusałka osetnik Vanessa cardui, rusałka pokrzywnik Aglais urticae, przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus, przestrojnik jurtina Maniola jurtina, dostojka latonia Issoria lathonia, latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni, modraszek ikar Polyommatus thersites, modraszek wieszczek Celastrina argiolus, czerwończyk żarek Lycaena phlaeas.

FLORA

Zbiorowiska roślinne: dominującym typem roślinności są szuwary: pałki wąskolistnej Typha angustifolia i trzciny pospolitej Phragmites australis. Roślinność wodną reprezentują zbiorowiska - rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi, włosienicznika krążkolistnego Ranunculetum circinati i wywłócznika okółkowego Myriophylletum verticillati oraz zbiorowiska roślin pleustonowych Lemno-Spirodeletum.

Charakterystyczne gatunki roślin: oprócz gatunków budujących własne zbiorowiska roslinne występują tu - pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris, żabiściek pływający Hydrocharis morsus-ranae,oczeret jeziorny Schoenoplectus lacustris, jeżogłowka gałęzista Sparagnium emersum, psianka słodkogórz Solanum dulcamara, mięta nadwodna Mentha aquatica, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica, tarczyca zwyczajna Scutellaria galericulata, skrzyp bagienny Equisetum fluviatile, wierzba szara Salix cinerea, olsza czarna Alnus glutinosa, rzęsa drobna Lemna minor, rzęsa trójrowkowa Lemna trisulca i spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza.