Użytek ekologiczny "Krynica"


Opis terenu: zbiornik wodny na skraju wsi Tchórznica Szlachecka oraz pastwiska położone wokół niego. Powierzchnia obiektu wynosi 0,79 ha.

Społeczny opiekun: Szkoła Podstawowa w Zembrowie.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Sabniach w dniu 10 października 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- ochrona miejsca rozrodu płazów.

 

 

  • Łączeń baldaszkowy fot. M. Rzępała
     
     

FAUNA


Ptaki


Gatunki lęgowe: krzyżówka Anas platyrhynchos, kokoszka Gallinula chloropus, potrzos Emberiza schoeniclus, pokląskwa Saxicola rubetra, świergotek łąkowy Anthus pratensis, pliszka żółta Motacilla flava, skowronek polny Alauda arvensis, czajka Vanellus vanellus.
Gatunki zalatujące z sąsiedztwa: dymówka Hirundo rustica, oknówka Delihon urbica, brzegówka Riparia riparia, pliszka siwa Motacilla alba.

Płazy
Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba śmieszka Rana ridibunda, rzekotka drzewna Hyla arborea, ropucha szara Bufo bufo, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, kumak nizinny Bombina bombina.


Owady


Ważki - ważka płaskobrzucha Libellula depressa, łątka dzieweczka Coenagrion puella, szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum, żagnica mniejsza Aeschna mixta
Motyle - bielinek bytomkowiec Pieris napi, bielinek rzepnik Pieris rapae, bielinek kapustnik Pieris brassicae, zorzynek rzeżuchowiec Anthocharis cardamines, rusałka pawik Inachis io, przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus, przestrojnik jurtina Maniola jurtina, dostojka latonia Issoria lathonia, rusałka pokrzywnik Aglais urticae, latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni, modraszek ikar Polyommatus icarus.

FLORA

Zbiorowiska roślinne: występują tu szuwary - pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae, ponikła błotnego Eleocharitetum palustris, zbiorowisko letnich terofitów Polygono-Bidentetum oraz porastające obrzeża zbiornika zbiorowisko z sitem skupionym J. conglomeratus. W wodzie wykształciło się zbiorowisko rdestnicy grzebieniastej Potametum pectinati. Pomiędzy roślinnością szuwarową znajdują się płaty roślinności pleustonowej Lemno-Spirodeletum.

Charakterystyczne gatunki roślin: łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus, pałka szerokolistna Typha latifolia, ponikło błotne Eleocharis palustris, rzęsa drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, psianka słodkogórz Solanum dulcamara, tarczyca pospolita Scutellaria galericulata, jaskier płomieńczyk Ranunculus flammula, kosaciec żółty Iris pseudacorus, jaskier rozłogowy Ranunculus repens, jaskier jadowity Ranunculus sceleratus, przytulia błotna Galium palustre, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum, rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia, pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris, uczep trójlistkowy Bidens tripartita.