• pdf Regulamin MF EOG - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” dla projektu pt. „Realizacja Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
 • pdf Regulamin POIiŚ - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" dla zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nr postępowania CIP-1/2024

 

W dniu 27.03.2024 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" z siedzibą w Warszawa 00-810, ul. Srebrna 16/9, biuro@bocian.org.pl, zwane dalej „Zamawiającym”, ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania:.

 

CZYNNA OCHRONA LĘGÓW BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

 

1.1. Zadanie polega na czynnej ochronie lęgów błotniaka łąkowego w pięciu powiatach, gdzie znaczna część par gnieździ się na polach w uprawach zbóż ozimych i rzepaku, a przewidywane zagęszczenia są wysokie. Działania ochronne będą prowadzone w roku 2024.
1.2. Głównym celem zadania jest ograniczenie strat w lęgach błotniaka łąkowego powodowanych w trakcie prowadzenia prac agrotechnicznych na polach i łąkach (żniwa, sianokosy) i zwiększenie sukcesu lęgowego.
1.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części w zależności od miejsca wykonywania usługi m.in.:
Część nr 1) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie bialskim
Część nr 2) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie łukowskim
Część nr 3) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie łosickim
Część nr 4) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie siedleckim
Część nr 5) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie sokołowskim
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia.

 

Oferty można składać do dnia 08.04.2024 r. do godz. 10:00

Nr postępowania CIP-1/2023

 

W dniu 05.04.2023 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" z siedzibą w Warszawa 00-810, ul. Srebrna 16/9, biuro@bocian.org.pl, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian", w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu pt. „Realizacja Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego”, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie „zasada konkurencyjności” na realizację zamówienia pn.

 

CZYNNA OCHRONA LĘGÓW BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

 

Projekt „Realizacja Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszaru programowego Środowisko naturalne i ekosystemy, rezultat Programu - Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów.

 

Oferty można składać do dnia 21.04.2023 r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 2023-19723-147839

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147839

W dniu 06.04.2021 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" z siedzibą w Warszawa 00-810, ul. Srebrna 16/9, biuro@bocian.org.pl, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" w ramach Projektu (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Realizacja Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego”, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie tzw. „zasady konkurencyjności” na realizację zamówienia pn.

 

CZYNNA OCHRONA LĘGÓW BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

 

Projekt „Realizacja Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego” jest na etapie oceny merytorycznej II stopnia i aplikuje o dofinansowanie Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszaru programowego Środowisko naturalne i ekosystemy, rezultatu Programu - Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów.

 

Oferty można składać do dnia 16.04.2021 r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 2021-19723-40752

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40752

 

Nr postępowania NA-2/2020


W dniu 4.03.2020 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 00-810, ul. Srebrna 16/9, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie
„ZASADA KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:


DOSTAWA SPRZĘTU DO OCHRONY GNIAZD KULIKA WIELKIEGO


Kod CPV: 16000000-5 Maszyny rolnicze
Kod CPV: 31430000-9 Akumulatory elektryczne


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do czynnej ochrony gniazd kulika wielkiego Numenius arquata zgodnie ze specyfikacją zawartą w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część nr 1) Akumulatory do systemów zasilania awaryjnego

Część nr 2) Siatki ogrodzenia elektrycznego

 

Oferty można składać do dnia 16.03.2020 r. do godz. 11:00

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1236383

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236383#

Nr postępowania CIP-1/2020


W dniu 02.03.2020 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 00-810, ul. Srebrna 16/9, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADA KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:


CZYNNA OCHRONA LĘGÓW BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO W POWIECIE PŁOCKIM


Kod CPV: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych


1.1. Zadanie polega na czynnej ochronie lęgów błotniaka łąkowego w powiecie płockim, gdzie znaczna część par gnieździ się na polach w uprawach zbóż ozimych i rzepaku, a przewidywane zagęszczenia są wysokie. Działania będą prowadzone w roku 2020.
1.2. Głównym celem zadania jest ograniczenie strat w lęgach błotniaka łąkowego powodowanych w trakcie prowadzenia prac agrotechnicznych na polach (żniwa) i zwiększenie sukcesu lęgowego.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia.
1.4. Inne informacje na temat zamówienia.
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
b) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

Oferty (w formie pisemnej) można składać do dnia. 23.03.2020 do godz. 11:00

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1236165

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236165#

Nr postępowania NA-1/2020


W dniu 29.01.2020 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 00-810, ul. Srebrna 16/9, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADA KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:

INKUBACJA JAJ KULIKA WIELKIEGO
 

Kody CPV: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych

 1. Przedmiotem zamówienia jest inkubacja jaj kulika wielkiego zbieranych przez Wykonawcę czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego w ostoi Dolina Środkowej Warty i Pradolina Warszawsko-Berlińska w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”.
 2.  Wykonanie usługi polega w szczególności na:

- umieszczeniu na czas prowadzenia inkubacji na terenie posesji, do której użytkowania Wykonawca usługi posiada prawo, dostarczonego przez Zamawiającego inkubatora przeznaczonego do inkubacji jaj kulika wielkiego wraz z systemem zasilania awaryjnego inkubatora (akumulator i przetwornica);

- przetrzymywaniu inkubatora w suchym, przewiewnym miejscu zapewniającym prawidłową pracę inkubatora i użytkowaniu inkubatora zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi;

- sprawowaniu nadzoru nad ciągłym, prawidłowym działaniem inkubatora oraz parametrami inkubacji jaj zgodnie z instrukcją przesłaną w załączniku;

- ścisłej współpracy z Wykonawcą ochrony czynnej lęgów kulika wielkiego, który dostarczać będzie jaja do inkubacji oraz odbierać jaja w momencie klucia piskląt.

Dla Doliny Środkowej Warty i Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej Wykonawcą jest Avian Jakub Glapan, ul Tetmajera 14/1. 64-920 Piła.

 

Prowadzenie nadzoru nad inkubacją odbywać się będzie w roku 2020 w miesiącach kwiecień-czerwiec przez okres ciągły trwający maksymalnie do 6 tygodni od momentu rozpoczęcia inkubacji pierwszego dostarczonego Wykonawcy lęgu. Dokładny termin rozpoczęcia inkubacji będzie ustalony pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Wykonawcą ochrony czynnej po zawarciu umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

 

Oferty (w formie pisemnej) można składać do dnia 10.02.2020 r. do godz. 11:00

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1229746

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229746

 

Nr postępowania NA-1/2019


Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego– etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie
„ZASADA KONKURENCYJNOŚCI”
na zadanie:
HODOWLA WOLIEROWA KULIKA WIELKIEGO


Zadanie jest częścią projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Kody CPV: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych


1. Przedmiotem zamówienia jest hodowla wolierowa kulika wielkiego prowadzona w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”.
2. W ramach niniejszej usługi do hodowli wolierowej będą przekazywane pisklęta kulika wielkiego z ostoi wschodnich objętych projektem tj.: Bagna Pulwy, Doliny Dolnego Bugu, Doliny Liwca, ostoi „Żelizna” oraz Krowiego Bagna.

Usługa w zakresie realizacji zamówienia będzie świadczona w latach 2019-2020 w miesiącach maj-sierpień zgodnie z założeniami opisanymi w dziale II, niniejszego zapytania, w 2 etapach tj.:
c) etap I - przekazanie sprawozdania z realizacji hodowli wolierowej kulika wielkiego w sezonie lęgowym 2019 do dnia 31.08.2019 r.
d) etap II - przekazanie sprawozdania z realizacji hodowli wolierowej kulika wielkiego w sezonie lęgowym 2020 do dnia 31.08.2020 r.

 

Oferty (w formie pisemnej) można składać do dnia 20.03.2019 r. do godz. 11:00

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1171588

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171588

Nr postępowania CIP-1/2019


W dniu 20.02.2019 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:

KRAJOWY CENZUS BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO
na powierzchni próbnej nr 681

I Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV: 90700000-4 Usługi środowiska naturalnego
1.1. Zadanie polega na przeprowadzeniu w roku 2019, zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 1), liczeń błotniaka łąkowego Circus pygargus na jednej powierzchni próbnej (kwadrat 10x10 km), zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim (w powiecie gryfickim na NE od miejscowości Gryfice).
1.2. Głównym celem krajowego cenzusu błotniaka łąkowego jest ocena liczebności populacji błotniaka łąkowego w Polsce oraz porównanie zagęszczeń gatunku w poszczególnych regionach kraju.
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (metodyka liczeń) został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia.
1.5. Inne informacje na temat zamówienia.
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
b) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
II Termin realizacji zamówienia:
2. Usługa w zakresie realizacji zamówienia będzie świadczona od dnia 05.05.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

 

Oferty (w formie pisemnej) można składać do dnia 08.03.2019 r. do godz. 11:00

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1168162

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168162#

Nr postępowania CIP-2/2018


W dniu 16.08.2018 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:

KRAJOWY CENZUS BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO
Opracowanie wyników i analiza danych


I Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV: 90700000-4 Usługi środowiska naturalnego

 

1.1. Zadanie polega na sporządzeniu raportu, w którym Wykonawca opracuje wyniki i dokona analizy danych uzyskanych w ramach Krajowego Cenzusu Błotniaka Łąkowego realizowanego w latach 2018-2019 na 100 losowo wybranych powierzchniach próbnych (kwadratach 10x10 km), zgodnie z metodyką opisaną w pracy: Królikowska et al. 2018. Combining data from multiple sources to design a raptor census – the first national survey of the Montagu’s Harrier Circus pygargus in Poland. Bird Conservation International, https://doi.org/10.1017/S0959270917000235.

1.2. Raport z realizacji Krajowego Cenzusu Błotniaka Łąkowego w latach 2018-2019 będzie zawierał m.in:
- streszczenie w języku polskim,
- wstęp,
- opis celu badań,
- opis metod prac, w tym: struktury zadania, organizacji badań i założeń metodycznych,
- opis metod analizy danych,
- wyniki prac z sezonu lęgowego 2018 i 2019,
- dyskusję nad zastosowaniem uzyskanych danych,
- podziękowania,
- spis literatury,
- streszczenie w języku angielskim,

- płytę CD, na którą zostaną nagrane:
- sprawozdanie w wersji elektronicznej (docx, pdf),
- załączniki graficzne z wykresami,
- dane wektorowe (shp) wraz z tabelami atrybutów (dbf).

1.3. Inne informacje na temat zamówienia.
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
II Termin realizacji zamówienia:
2. Usługa w zakresie realizacji zamówienia będzie świadczona od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2020 r.

 

Oferty można składać do dnia 03.09.2018 r. do godz. 11:00

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1131156

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131156#

Nr postępowania CIP-1/2018


W dniu 26.03.2018 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:


CZYNNA OCHRONA LĘGÓW BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO


Kod CPV: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych


1.1. Zadanie polega na czynnej ochronie lęgów błotniaka łąkowego na obszarach (w powiatach), gdzie znaczna część par gnieździ się na polach w uprawach zbóż ozimych i rzepaku, a przewidywane zagęszczenia są wysokie. Działania będą prowadzone w latach 2018-2020.
1.2. Głównym celem zadania jest ograniczenie strat w lęgach błotniaka łąkowego powodowanych w trakcie prowadzenia prac agrotechnicznych na polach i łąkach (żniwa, sianokosy) i zwiększenie sukcesu lęgowego.

1.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części w zależności od miejsca wykonywania usługi m.in.:
Część nr 1) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie bialskim
Część nr 2) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie radzyńskim
Część nr 3) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie łukowskim
Część nr 4) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie siedleckim
Część nr 5) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie sokołowskim
Część nr 6) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie ostrowskim
Część nr 7) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie płockim
Część nr 8) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie sierpeckim
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia.

1.5. Inne informacje na temat zamówienia.
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
b) Zamawiający dopuszcza możliwości składania wyłącznie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie części zamówienia.
c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

Oferty można składać do dnia 10.04.2018 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1098946

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098946

Nr postępowania NA-1/2018


W dniu 26.03.2018  r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego– etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”


na zadanie:


CZYNNA OCHRONA LĘGÓW KULIKA WIELKIEGO


Kod CPV: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych


1.1. Zadanie polega na czynnej ochronie lęgów kulika wielkiego. Działania będą prowadzone w latach 2018-2020.

1.2. Głównym celem zadania jest ograniczenie strat w lęgach kulika wielkiego powodowanych przez drapieżniki i prace agrotechniczne.

1.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części w zależności od miejsca wykonywania usługi m.in.:

Część nr 1) Bagno Pulwy
Część nr 2) Dolina Dolnego Bugu i Dolina Liwca
Część nr 3) Żelizna
Część nr 4) Krowie Bagno

1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia.
1.5. Inne informacje na temat zamówienia.
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
b) Zamawiający dopuszcza możliwości składania wyłącznie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną części zamówienia.
c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

Oferty można składać do dnia 06.04.2018 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1098944

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098944

Numer ogłoszenia CIP-3/2017


W dniu 28.12.2017 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:

KRAJOWY CENZUS BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

 

Kod CPV: 90700000-4 Usługi środowiska naturalnego

 

1.1. Zadanie polega na przeprowadzeniu liczeń błotniaka łąkowego Circus pygargus na 100 losowo wybranych powierzchniach próbnych (kwadraty 10x10 km), przedstawionych przez Zamawiającego w załączniku nr 7, w latach 2018-2019 zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 1).

1.2. Głównym celem krajowego cenzusu błotniaka łąkowego jest ocena liczebności populacji błotniaka łąkowego w Polsce oraz porównanie zagęszczeń gatunku w poszczególnych regionach kraju.  

1.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 części w zależności od miejsca wykonywania usługi m.in.:

 

Nr części

Nazwa części

Liczba powierzchni próbnych (kwadratów)

Województwo

Minimalna liczba wymaganych ekspertów-ornitologów

Część nr 1

Pomorze Zachodnie

1

zachodniopomorskie

1

Część nr 2

Pomorze

1

pomorskie

1

Część nr 3

Warmia i Mazury

4

warmińsko-mazurskie

1

Część nr 4

Ziemia Łódzka

11

łódzkie

2

Część nr 5

Mazowsze

22

mazowieckie

3

Część nr 6

Podlasie

7

podlaskie

1

Część nr 7

Kujawy

6

kujawsko-pomorskie

1

Część nr 8

Wielkopolska

15

wielkopolskie

2

Część nr 9

Ziemia Lubuska

1

lubuskie

1

Część nr 10

Dolny Śląsk

3

dolnośląskie

1

Część nr 11

Opolszczyzna

7

opolskie

1

Część nr 12

Ziemia Świętokrzyska

7

świętokrzyskie

1

Część nr 13

Lubelszczyzna

12  

lubelskie

2

Część nr 14

Podkarpacie

3

podkarpackie

1

Razem

100

 

 

 

1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (metodyka liczeń) został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia.

1.5. Inne informacje na temat zamówienia.

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych,

b) Zamawiający dopuszcza możliwości składania wyłącznie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną części zamówienia.

c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

Oferty można składać do dnia. 17.01.2018 do godz. 11:00

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1077618

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1077618

 

Nr postępowania CIP-1C/2017


W dniu 08.05.2017 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:


CZYNNA OCHRONA LĘGÓW BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO W POWIECIE ŁOWICKIM I ŁĘCZYCKIM


Kod CPV: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych


1.1. Zadanie polega na czynnej ochronie lęgów błotniaka łąkowego w powiatach, gdzie znaczna część par gnieździ się na polach w uprawach zbóż ozimych i rzepaku, a przewidywane zagęszczenia są wysokie. Działania będą prowadzone w latach 2017-2020.
1.2. Głównym celem zadania jest ograniczenie strat w lęgach błotniaka łąkowego powodowanych w trakcie prowadzenia prac agrotechnicznych na polach i łąkach (żniwa, sianokosy) i zwiększenie sukcesu lęgowego.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia.
1.4. Inne informacje na temat zamówienia.
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

Oferty można składać do dnia. 16.05.2017 do godz. 15:00

Nr postępowania CIP-1B/2017


W dniu 22.03.2017 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:


CZYNNA OCHRONA LĘGÓW BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO W POWIECIE PŁOCKIM


Kod CPV: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych


1.1. Zadanie polega na czynnej ochronie lęgów błotniaka łąkowego w powiecie płockim, gdzie znaczna część par gnieździ się na polach w uprawach zbóż ozimych i rzepaku, a przewidywane zagęszczenia są wysokie. Działania będą prowadzone w latach 2017-2020.
1.2. Głównym celem zadania jest ograniczenie strat w lęgach błotniaka łąkowego powodowanych w trakcie prowadzenia prac agrotechnicznych na polach i łąkach (żniwa, sianokosy) i zwiększenie sukcesu lęgowego.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia.
1.4. Inne informacje na temat zamówienia.
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

Oferty można składać do dnia. 30.03.2017 do godz. 15:00

 

Nr postępowania NA-4/2017


W dniu 20.03.2017 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika WIelkiego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:

HODOWLA WOLIEROWA KULIKA WIELKIEGO

 

Kody CPV: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych

 

Przedmiotem zamówienia jest hodowla wolierowa kulika wielkiego prowadzona w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”.

 1. Prowadzenie hodowli wolierowej kulika wielkiego odbywać się będzie w latach 2017-2020 w miesiącach maj-sierpień przez okres ciągły trwający od momentu dostarczenia piskląt kulika wielkiego przez wykonawców czynnej ochrony lęgów do momentu uzyskania przez młode kuliki wielkie lotności.
 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część nr 1) Hodowla wolierowa kulika wielkiego – ostoje zachodnie

Część nr 2) Hodowla wolierowa kulika wielkiego – ostoje północno-wschodnie

Część nr 3) Hodowla wolierowa kulika wielkiego – ostoje wschodnie

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wyłącznie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną części zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Oferty można składać do dnia 30.03.2017 r. do godz. 11:00

Nr postępowania CIP-1A/2017


W dniu 07.03.2017 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:


CZYNNA OCHRONA LĘGÓW BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO


Kod CPV: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych


1.1. Zadanie polega na czynnej ochronie lęgów błotniaka łąkowego w powiatach, gdzie znaczna część par gnieździ się na polach w uprawach zbóż ozimych i rzepaku, a przewidywane zagęszczenia są wysokie. Działania będą prowadzone w latach 2017-2020.
1.2. Głównym celem zadania jest ograniczenie strat w lęgach błotniaka łąkowego powodowanych w trakcie prowadzenia prac agrotechnicznych na polach i łąkach (żniwa, sianokosy) i zwiększenie sukcesu lęgowego.

1.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części w zależności od miejsca wykonywania usługi m.in.:

Część nr 1) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie ciechanowskim

Część nr 2) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie płockim

Część nr 3) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie łowickim

Część nr 4) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie kutnowskim

Część nr 5) Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego w powiecie łęczyckim

 

Oferty można składać do dnia 17.03.2017 r. do godz. 11:00

Nr postępowania NA-3/2017


W dniu 28.02.2017 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika WIelkiego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:

INKUBACJA JAJ KULIKA WIELKIEGO

 

Kody CPV: 98390000-3 Inne usługi

 

Przedmiotem zamówienia jest inkubacja jaj kulika wielkiego zbieranych przez wykonawców czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części:

 1. Inkubacja jaj kulika wielkiego w ostojach Nadnoteckie Łęgi oraz Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego
 2. Inkubacja jaj kulika wielkiego w ostojach Dolina Środkowej Warty i Pradolina Warszawsko-Berlińska
 3. Inkubacja jaj kulika wielkiego w ostoi Doliny Wkry i Mławki
 4. Inkubacja jaj kulika wielkiego w ostoi Doliny Omulwi i Płodownicy oraz w Ostoi Kurpiowskiej
 5. Inkubacja jaj kulika wielkiego w Ostoi Biebrzańskiej i na Bagnie Wizna
 6. Inkubacja jaj kulika wielkiego na Bagnie Pulwy
 7. Inkubacja jaj kulika wielkiego w ostojach Dolina Dolnego Bugu i Dolina Liwca
 8. Inkubacja jaj kulika wielkiego w ostoi Żelizna
 9. Inkubacja jaj kulika wielkiego w ostoi Krowie Bagno

 

Oferty można składać do dnia 10.03.2017 r. do godz. 11:00

Nr postępowania NA-2/2017


W dniu 23.02.2017 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika WIelkiego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:


DOSTAWA SPRZĘTU DO OCHRONY GNIAZD KULIKA WIELKIEGO


Kod CPV: 16000000-5 Maszyny rolnicze
Kod CPV: 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Kod CPV: 31430000-9 Akumulatory elektryczne


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do czynnej ochrony gniazd kulika wielkiego Numenius arquata zgodnie ze specyfikacją zawartą w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
Część nr 1) Elektryzatory akumulatorowe
Część nr 2) Akumulatory do pastucha elektrycznego
Część nr 3) Siatki do ogrodzenia elektrycznego
Część nr 4) Uziomy - bolce uziemienia elektryzatora

 

Oferty można składać do dnia 06.03.2017 r. do godz. 11:00