• pdf Regulamin TPBOCIAN.pdf - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" dla zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamówienia realizowane w roku roku 2017

Nr postępowania NA-2/2017


W dniu 23.02.2017 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika WIelkiego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:


DOSTAWA SPRZĘTU DO OCHRONY GNIAZD KULIKA WIELKIEGO


Kod CPV: 16000000-5 Maszyny rolnicze
Kod CPV: 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Kod CPV: 31430000-9 Akumulatory elektryczne


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do czynnej ochrony gniazd kulika wielkiego Numenius arquata zgodnie ze specyfikacją zawartą w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
Część nr 1) Elektryzatory akumulatorowe
Część nr 2) Akumulatory do pastucha elektrycznego
Część nr 3) Siatki do ogrodzenia elektrycznego
Część nr 4) Uziomy - bolce uziemienia elektryzatora

 

Oferty można składać do dnia 06.03.2017 r. do godz. 11:00

Nr postępowania CKPS-1/2017


W dniu 15.02.2017 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” oraz POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie
„ZASADA KONKURENCYJNOŚCI”

na zamówienie:


DOSTAWA LOGGERÓW GPS-GSM-UHF NA BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO I KULIKA WIELKIEGO WRAZ Z ABONAMENTEM GSM ORAZ AKCESORIAMI


Kod CPV: 32441000-6 Sprzęt telemetryczny
Kod CPV: 32344210-1 Sprzęt radiowy
Kod CPV: 64212500-0 Usługi pakietowego przesyłania danych drogą radiową (GPRS)
Kod CPV: 64212100-6 Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa loggerów GPS-GSM-UHF na błotniaka łąkowego Circus pygargus i kulika wielkie Numenius arquara wraz z abonamentem GSM oraz akcesoriami zgodnie ze specyfikacją zawartą w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamówienie obejmuje dostawę:

1) 10 Loggerów GPS-GSM-UHF na błotniaka łąkowego

2) 20 Loggerów GPS-GSM-UHF na kulika wielkiego

3) 1 stacji bazowej z anteną kierunkową do telemetrii

4) Abonamentu GSM do loggerów GSM-GPS-UHF na błotniaka łąkowego

5) Abonamentu GSM do loggerów GSM-GPS-UHF na kulika wielkiego

6) 30 metrów taśmy teflonowa do telemetrii

 

Oferty można składać do dnia 27.02.2017 r. do godz. 11:00

Nr postępowania CIP-2/2017


W dniu 03.02.2017 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:


MONITORING ORAZ BADANIA TELEMETRYCZNE BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO W OSTOI BIEBRZAŃSKIEJ


Kod CPV: 90700000-4 Usługi środowiska naturalnego


1.1. Zadanie polega na monitoringu błotniaka łąkowego, w tym ocenie parametrów rozrodu gatunku na obszarze Natura 2000 Ostoja Biebrzańska PLB200006 oraz prowadzeniu badań z wykorzystaniem loggerów GPS. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2020.
1.2. Głównym celem zadania jest poznanie liczebności i rozmieszczenia błotniaka łąkowego na powierzchniach badawczych, poznanie parametrów rozrodu „biebrzańskiej populacji” błotniaka łąkowego, jak również zgromadzenie danych o terenach żerowiskowych i trasach migracji błotniaków łąkowych zasiedlających Ostoję Biebrzańską.

 

Oferty można składać do dnia 15.02.2017 r. do godz. 11:00

Nr postępowania CIP-1/2017


W dniu 20.01.2017 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”

na zadanie:


CZYNNA OCHRONA LĘGÓW BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO


Kod CPV: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych


1.1. Zadanie polega na czynnej ochronie lęgów błotniaka łąkowego na obszarach (w powiatach), gdzie znaczna część par gnieździ się na polach w uprawach zbóż ozimych i rzepaku, a przewidywane zagęszczenia są wysokie. Działania będą prowadzone w latach 2017-2020.
1.2. Głównym celem zadania jest ograniczenie strat w lęgach błotniaka łąkowego powodowanych w trakcie prowadzenia prac agrotechnicznych na polach i łąkach (żniwa, sianokosy) i zwiększenie sukcesu lęgowego.

 

Oferty można składać do dnia 03.03.2017 r. do godz. 11:00

Nr postępowania NA-1/2017


W dniu 20.01.2017 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32 (adres korespondencyjny; Sekretariat TP „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, tel./fax 22 822 54 22), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego– etap I” ogłasza:


Zamówienie publiczne w trybie tzw.
„ZASADY KONKURENCYJNOŚCI”


na zadanie:


CZYNNA OCHRONA LĘGÓW KULIKA WIELKIEGO


Kod CPV: 90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych


1.1. Zadanie polega na czynnej ochronie lęgów kulika wielkiego na obszarach (w ostojach), które łącznie skupiają ponad 70% (>170 par lęgowych) krajowej populacji szacowanej na ok 250 par. Działania będą prowadzone w latach 2017-2020.

1.2. Głównym celem zadania jest ograniczenie strat w lęgach kulika wielkiego powodowanych przez drapieżniki i prace agrotechniczne.

 

Oferty można składać do dnia 20.02.2017 r. do godz. 11:00