Wypełnij test. Sprawdź swoją wiedzę o bocianie białym.

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. "Test wiedzy o bocianie białym". Odpowiedź na 30 pytań i sprawdź swoją wiedzę! Przed wypełnieniem testu koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu.

 

Spośród uczestników konkursu, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie wylosowanych trzech zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę książkową

 

– Album pt. BOCIAN (wydawnictwo ALEKSANDER) http://www.bocian.org.pl/album-bocian

Konkurs trwa od 20 kwietnia do 31 sierpnia 2016 r.

Wyniki konkursu

Informujemy, że największą liczbę punktów w konkursie "Test wiedzy o bocianie białym" uzyskali:

 

Bocian Justyna (Małkinia Górna) - 28 pkt.

Bojanko Anna (Warszawa) - 28 pkt.

Omelczuk Łukasz (Włodawa) - 27 pkt.

 

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy! Nagrody w postaci albumu zostaną wysłane pocztą na wskazane przy rejestracji adresy.

W dużych gniazdach bocianów białych mogą zakładać gniazda inne gatunki ptaków. Należą do nich:

A – oknówka, bogatka, modraszka

B – dzięcioł duży, krętogłów, sroka

C – trznadel, potrzos, pliszka żółta

D – szpak, wróbel, mazurek

W Polsce oprócz bociana białego z rodzaju Ciconia występuje także:

A – jedynie bocian czarny

B – bocian czarny i czapla siwa

C – czapla siwa i czapla biała

D – żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Pożywienie bociana białego stanowią:

A – padlina, pisklęta ptaków i małe ssaki

B – ryby i bezkręgowce takie jak np. dżdżownice, chrząszcze, szarańczaki

C – żaby, jaszczurki i węże

D – wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Najwięcej bocianich gniazd w Polsce usytuowanych jest na:

A - drzewach

B - słupach energetycznych

C - dachach budynków

D - wolnostojących słupach tzw. "bociańcach"

Młode bociany w gnieździe mają dzioby w kolorze:

A - żółtym

B - czerwonym

C - czarnym

D - różowym

Pod względem systematycznym spośród wymienionych niżej ptaków najbardziej spokrewnione z bocianami białymi są:

A - czaple siwe

B - żurawie

C - rycyki

D - szczudłaki

Bocian jest narażony na cały szereg zagrożeń powodowanych przez człowieka i jego działalność. Należą do nich m.in.:

A - melioracje odwadniające

B - przekształcenia użytków zielonych w pola uprawne

C - zmiany pokryć dachowych i związane z tym przenoszenie się bocianów na czynne słupy energetyczne

D - wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Dojrzałość płciową bociany białe osiągają w wieku:

A - drugiego roku życia

B - zawsze dopiero 4 roku życia

C - 3-5 roku życia

D - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

W którym, z wymienionych krajów bocian biały jest najrzadszym gatunkiem:

A - Holandia

B - Portugalia

C - Dania

D - Austria

Bocian biały jest gatunkiem:

A - osłonowym

B - wskaźnikowym

C - wymienianym w tzw. Dyrektywie Ptasiej

D - wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Jakie tereny bociany preferują do zakładania gniazd (w tych środowiskach na Mazowszu występują najliczniej):

A - tereny z dużym udziałem różnorodnych pól uprawnych – po orkach bociany mają łatwy dostęp do pokarmu

B - doliny średnich i małych rzek – dużo łąk zapewni im obfitą bazę pokarmową

C - tereny z dużym udziałem monokultur pól uprawnych – po orkach bociany mają łatwy dostęp do pokarmu

D - obrzeża miast – na dużych śmietniskach bociany znajdują dużo pokarmu

Gdy znajdujemy bociany ginące na linii energetycznej, najlepszy efekt przyniesie interwencja w następującej instytucji:

A - właściwy urząd gminy

B - właściwe starostwo powiatowe

C - właściwy rejon energetyczny

D - właściwy wojewódzki konserwator przyrody

Ile jaj składa samica bociana białego:

A - 1-2, duże ptaki składają mało jaj

B - 2-4, przy czym cztery jaja składane są naprawdę wyjątkowo

C - 3-6, przy czym sześć jaj składanych jest naprawdę wyjątkowo

D - 5-7, przy czym siedem jaj składanych jest naprawdę wyjątkowo

Co jest podstawową przyczyną porzucania przez bociany białe stanowisk lęgowych:

A - płoszenie ptaków na gniazdach

B - niszczenie gniazd przez ludzi

C - zanik bogatych w pokarm środowisk (łąki są osuszane, nieużytkowane, likwidowane, zabudowywane)

D - zanik strzech na dachach, przez co bociany nie mają gdzie zakładać gniazd

Prace przy gniazdach bocianów białych należy wykonywać w okresie:

A - od ich odlotu do przylotu

B - od 31 sierpnia do 30 marca

C - od 15 października do 1 marca

D - żadnym z powyższych

Projekt ochrony bociana białego realizowany przez TP "Bocian" polega na:

A - gromadzeniu danych naukowych

B - ochronie zagrożonych gniazd bocianich

C - edukacji

D - wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Czy gniazda bocianów położone na drzewach wymagają zabiegów ochronnych:

A - nie wymagają

B - trzeba co kilka lat przycinać gałęzie, żeby bociany miały swobodny dolot

C - trzeba co kilka lat przenosić gniazdo na inne drzewo, żeby bociany miały swobodny dolot

D - trzeba co kilka lat zmieniać wyściółkę gniazda, aby pisklęta z niego nie wypadały

Odlot z Polski bocianów białych przebiega następująco:

A - młode i dorosłe ptaki lecą razem

B - młode ptaki lecą najpierw, aby mieć więcej czasu na wędrówkę, a dorosłe lecą później

C - dorosłe ptaki lecą najpierw, aby mieć więcej czasu na odpoczynek na zimowisku, a młode lecą później

D - najpierw odlatują dorosłe samce, a po nich samice i ptaki młode

W jakich państwach, oprócz Polki, populacje bocianów białych są największe:

A - Hiszpania, Portugalia, Białoruś

B - Hiszpania, Ukraina, Portugalia

C - Kazachstan, Ukraina, Białoruś

D - Hiszpania, Ukraina, Białoruś

Międzynarodowy Cenzus Gniazd Bocianich odbywa się:

A - co 5 lat

B - co roku

C - co 10 lat

D - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Dzień Bociana Białego jest obchodzony w dniu:

A - 1 czerwca

B - 15 kwietnia

C - 30 marca

D - 31 maja

Podlaski Szlak Bociani to:

A - znakowany szlak turystyczny

B - najdłuższy szlak rowerowy

C - szlak łączący 4 parki narodowe

D - wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

U bociana białego jaja wysiaduje:

A - tylko samica

B - w pierwszym okresie głównie samica, później samiec

C - jajka wysiadywane są na zmianę

D - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Dorosły bocian biały waży średnio:

A - 6-7 kg

B - 3-4 kg

C - 8-9 kg

D - 5-6 kg

W zależności od warunków w okresie wędrówki bociany białe pokonują dziennie:

A - do 350 km

B - powyżej 500 km

C - od 150-700 km

D - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Bociany żerują zazwyczaj na terenie nie przekraczającym odległość:

A - 2-3 km od gniazda

B - 5-6 km od gniazda

C - do 2 km od gniazda

D - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Dlaczego bociany w niektórych przypadkach wyrzucają z gniazd jaja lub pisklęta:

A - z powodu nadmiaru pokarmu

B - bez przyczyny

C - z powodu niedoboru pokarmu

D - oczyszczają gniazdo aby znieść kolejne jaja

Dzięki jakiemu sposobowi lotu bociany pokonują trasę wędrówki na zimowiska:

A - aktywnemu

B - szybowcowemu

C - nurkującemu

D - aktywnemu i nurkującemu

Kiedy przylatują do Polski pierwsze bociany białe:

A- na początku maja

B - w drugiej połowie kwietnia

C- w drugiej połowie marca

D- pod koniec lutego

Europejska Wioska Bociania znajduje się w:

A - Tykocinie

B - Pentowie

C - Boćkach

D - Zajkach

Dziękujemy za wypełnienie testu wiedzy o bocianie białym.