Edukacja przyrodnicza

Trudno wyobrazić sobie skuteczną i długofalową ochronę przyrody bez jej społecznej aprobaty, a także bez zmiany osobistych postaw i stosunku do przyrody. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna jest więc nieodzownym elementem wszystkich prowadzonych przez Towarzystwo programów ochrony gatunków i siedlisk. Towarzyszące tym projektom działania edukacyjne polegają na przygotowywaniu i rozprowadzaniu rozmaitych wydawnictw: plakatów, folderów, ulotek, płyt CD oraz filmów, mających na celu szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat zagrożeń i metod ochrony przyrody. Ważnym elementem są także prowadzone przez Towarzystwo od lat prelekcje dla dzieci i dorosłych, organizowanie i udział w rozmaitych akcjach, a także w festynach ekologicznych. Szczegóły dotyczące edukacji prowadzonej jako element konkretnych projektów ochrony gatunków i siedlisk znajdują się w poświęconych im zakładkach.

  • Fot. Anna Jadczak

  • Fot. Alina Rodziewicz

  • Fot. Monika Szymańska

  • Fot. Michał Książek

  • Fot. Dominik Krupiński

  • Fot. Mirosław Rzępała

Zdobywamy także fundusze i realizujemy projekty edukacyjne o charakterze oddzielnych przedsięwzięć, które adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej. Dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość świata, na której podłożu budować można zainteresowanie i pozytywny stosunek do przyrody. Podczas realizowanych przez nas projektów staramy się wyjść naprzeciw postulatom zawartym w nowej podstawie programowej nauczania, które mówią o konieczności nauczania treści o charakterze przyrodniczym poprzez prowadzenie zajęć w terenie. Z obserwacji pedagogów potwierdzonych rezultatami wielu badań wynika, że bezpośrednie doświadczenia ucznia, oparte na obserwacji i osobistym przeżyciu pełnią ogromną rolę w opanowywaniu zagadnień przyrodniczych. Staramy się zatem uwrażliwiać uczniów na elementy przyrody znajdującą się tuż za oknem, zgodnie z popularnym w edukacji przyrodniczej schematem: poznać - zrozumieć – pokochać – chronić.