Bocian czarny należy do gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną). Wokół jego gniazd tworzy się strefy ochronne. Należy do grupy gatunków, których nie dotyczą odstępstwa od rygorów ochronnych, jakie są dopuszczane dla innych gatunków. Został też uznany za gatunek wymagający ochrony czynnej. Obserwacje prowadzone przez ornitologów w całej Polsce potwierdzają, że do utrzymanie dobrego stanu populacji tego gatunku w Polsce nie wystarcza już bierna ochrona prawna. Konieczne jest podejmowanie działań z zakresu ochrony czynnej. Dlatego podjęliśmy próbę poprawienia warunków gniazdowania bocianów czarnych na Mazowszu. Nasze działania polegają na monitorowaniu stanu populacji i przestrzegania zasad ochrony gatunku, renowacji gniazd oraz na poprawianiu warunków siedliskowych przez budowę urządzeń poprawiających stosunki wodne w rejonach występowania bociana czarnego.