Podstawowym aktem prawnym, wynikającym z Ustawy o Ochronie Przyrody, jest Rozporządzenie MŚ w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Na poziomie międzynarodowym nietoperzy dotyczą trzy akty prawne.

Z zapisów Konwencji Bońskiej wynikała potrzeba stworzenia porozumień dotyczących ochrony poszczególnych grup zwierząt. Jej efektem jest Porozumienie o Ochronie Europejskich Populacji Nietoperzy, w skrócie zwane European Bat Agreement.