Krajowy Program Ochrony

Opracowanie Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego, zwanego dalej „KPO” było jednym z zadań w projekcie POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, współfinansowanego w latach 2013-2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W ramach sporządzania KPO określono kierunki działań mogących w perspektywie 10 lat obowiązywania dokumentu ograniczyć lub wyeliminować istniejące oraz potencjalne zagrożenia dla kulika wielkiego zidentyfikowane w najważniejszych ostojach gatunku w Polsce, a także załagodzić lub zażegnać konflikty wynikające z jednoczesnej potrzeby ochrony siedlisk lęgowych gatunku i konieczności ich rolniczego użytkowania.

KPO stworzono w oparciu o bogatą wiedzę specjalistów z dziedziny ornitologii na temat zachowań, wymagań środowiskowych i możliwości ochrony kulika wielkiego, uzyskaną w drodze wieloletnich obserwacji terenowych gatunku. Dane na temat aktualnej liczebności krajowej populacji oraz najważniejszych zagrożeń dla jej utrzymania uzyskano na podstawie przeprowadzonej w latach 2013-2014 inwentaryzacji kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce (Chylarecki 2013, Żmihorski 2014) oraz działań ochrony czynnej gniazd kulika wielkiego wykonanych w tym samym czasie w wybranych ostojach gatunku w kraju (Maluśkiewicz 2013, 2014, Rzępała 2013, 2014, Trzciński 2013, 2014). W opracowaniu wykorzystano również wyniki prac przeprowadzonych w ramach tworzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz informacje z innych powszechnie dostępnych publikacji i ekspertyz.

Realizacja zapisów KPO w najbliższej dekadzie powinna doprowadzić do powtrzymania negatywnych trendów dynamiki krajowej populacji gatunku w wyniku utrzymania liczby gniazdujących u nas par co najmniej na obserwowanym obecnie poziomie, przy jednoczesnym zwiększeniu sukcesu lęgowego gatunku.

W skład grupy ekspertów wchodzili przedstawiciele Towarzystwa Przyrodniczego “Bocian” i Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu (LIMOSA Jerzy Lewtak), przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz eksperci zewnętrzni. Pracą grupy koordynował przedstawiciel Wykonawcy. Spotkania grupy były organizowane przynajmniej raz na kwartał w Warszawie. Głównym zadaniem grupy było opracowanie projektu KPO, który został poddany konsultacjom społecznym.

Skład grupy ekspertów:

- Jerzy Lewtak – LIMOSA Jerzy Lewtak (wykonawca)

- Dominik Krupiński –  Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian”

- Dorota Łukasik – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Ochrony Przyrody

- dr Łukasz Rejt – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Obszarów Natura 2000

- Karol Trzciński - ekspert zewnętrzny

- dr  hab. Przemysław Chylarecki – Muzeum i Instytut Zoologii  PAN

- dr Michał Żmihorski - Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala (Szwecja)

Krajowy Plan Ochrony Kulika Wielkiego został podpisany (zatwierdzony) przez  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 18.12.2018 r.