projekty

Numer projektu:

POIS.02.04.00-00-0019/16

Tytuł projektu:

"Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego - etap I"

 

Budżet projektu:

Całkowity koszt kwalifikowany projektu – 1 874 485,90 PLN

Dofinansowanie UE (85%) – 1 573 973,82 PLN

Wkład własny niefinansowy (nieodpłatna praca wolontariuszy) – 123 984,00 PLN

Okres realizacji:

01.01.2017-31.12.2020

Główny cel projektu:

Zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce.

Obszar realizacji:

Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego - 9 obszarów (14 ostoi kulika wielkiego).

 

1) Nadnoteckie Łęgi, Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego

2) Dolina Środkowej Warty, Pradolina Warszawsko-Berlińska

3) Doliny Wkry i Mławki

4) Doliny Omulwii i Płodownicy, Ostoja Kurpiowska

5) Ostoja Biebrzańska, Bagno Wizna

6) Bagno Pulwy

7) Dolina Dolnego Bugu, Dolina Liwca

8) "Żelizna"

9) Krowie Bagno

Tło projektu:

Działania z zakresu czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego zostały zapoczątkowane przez Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian". W latach 2013-2015 Towarzystwo realizowało projekt POIS.05.01.00-00-380/12 "Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce", który był współfinansowany ze środków UE (POIŚ), NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Warszawie. W ramach projektu inwentaryzacją objęto 18 ostoi kulika wielkiego,  czynną ochroną objęto 107 lęgów kulika wielkiego w dolinie Noteci, Dolinie Dolnego Bugu, dolinie Liwca, Dolinach Omulwi i Płodownicy oraz w Ostoi Kurpiowskiej. Ważnym elementem projektu było opracowanie Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego, który został w lutym 2016 r. przedstawiony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do zatwierdzenia.

  • Kulik wielki. Fot. Krzysztof Nawrocki

  • Kulik wysiadujący jajka. Fot. Krzysztof Nawrocki

  • Gniazdo kulika wielkiego. Fot. Mirosław Rzępała

  • Pisklę kulika wielkiego. Fot. Marek Maluśkiewicz

Planowane efekty projektu:

- czynna ochrona ponad 80 gniazd kulika wielkiego rocznie (grodzenie gniazd siatkami elektrycznymi, inkubacja jaj, hodowla wolierowa);

- poznanie tras migracji kulika wielkiego oraz wielkości areałów osobniczych na lęgowiskach i zimowiskach (badania telemetryczne z wykorzystaniem 20 loggerów GPS-GSM-UHF);

- organizacja 25 prelekcji (w ostojach gatunku) o kuliku wielkim w szkołach;

- organizacja 25 szkoleń dla rolników (w ostojach gatunku) poświęconych programom rolnośrodowiskowo-klimatycznym;

- wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych (T-shirt - 300 szt, kalendarz ścienny - 1000 egz./rok);

- organizacja spotkań komitetu sterującego KPO;

Projekt pt. „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego - etap I”, jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych w latach 2013-2015, a jego głównym celem będzie realizacja Krajowego Planu Ochrony, w szczególności czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego w najważniejszych ostojach gatunku, które łącznie skupiają ponad 70% (>170 par lęgowych) krajowej populacji szacowanej na ok 250 par.  W projekcie zaplanowano realizację zadań wpisanych do Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego oraz działań ujętych w PZO obszarów Natura 2000 (gdzie kulik wielki jest przedmiotem ochrony).

  • Czynna ochrona kulika wielkiego wymaga współpracy z rolnikami. Fot. Mirosław Rzępała

  • Świeżo wyklute pisklęta kulika wielkiego w gnieździe. Fot. Marek Maluśkiewicz

  • Podkładanie do gniazda kulika sztucznych jaj. Fot. Marek Maluśkiewicz

  • Inkubacja jaj prowadzona w celu zwiększenia sukcesu gniazdowego. Fot. Marcin Ilczuk

  • Kuliki z hodowli wolierowej znakowane są żółtymi flagami. Fot. Karol Trzciński

  • Podlot kulika wielkiego na wolności. Fot. Andrzej Łukijańczuk

Zadania:

1. Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w głównych ostojach gatunku w Polsce poprzez:

- zabezpieczanie gniazd za pomocą pastuchów elektrycznych

- inkubacja jaj (zwiększenie sukcesu gniazdowego)

- hodowla wolierowa (zwiększenie produkcji młodych)

2. Badania telemetryczne z wykorzystaniem loggerów GPS-GSM (poznanie tras migracji, miejsc zimowania, wielkości areałów osobniczych, przeżywalności, przywiązania do miejsc lęgowych).

3. Promocja pakietów ptasich programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego w ostojach gatunku.

4. Promocja ochrony kulika wielkiego wśród rolników oraz młodzieży szkolnej.